Hrvatsko planinarsko društvo "BELIŠĆE"

Temeljem članka članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva "Belišće" dana08.07.2015. godine donosi

S T A T U T

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA "BELIŠĆE"

Belišće

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata Hrvatskog planinarskog društva "Belišće", o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanaku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovna odgovornost članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanje mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Društva, prestanaku postojanja Društva, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

 

Članak 2.

 

            Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

            Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

 

Članak 3.

 

Naziv Društva je Hrvatsko planinarsko društvo "Belišće".

Skraćeni naziv Društva je HPD "Belišće"

Sjedište Društva je u Belišću.

Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor.

 

Članak 4.

 

            Društvo je neprofitna pravna osoba koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

 

Članak 5.

 

Društvo ima pečat, znak i zastavu.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza a uz obod pečata upisane su riječi: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “BELIŠĆE" BELIŠĆE.

            Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Znak je četvrtastog oblika, sa znakom "b" smeđe boje i sa stiliziranim runolistom. U pozadini su dva planinska vrha zelene boje pokrivena snijegom. Gornji dio znaka zauzima naziv "HPD BELIŠĆE" na plavoj podlozi neba.

Zastava je crvene boje sa znakom Društva u sredini.

 

III. ZASTUPANJE

 

Članak 6.

 

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupaju predsjednik i tajnik Društva, te su ovlašteni potpisnici u ime i za račun Društva.

 

 

IV. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 7.

 

Ciljevi Društva su:

-          poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.

-          okupljanje mladeži i odraslih te njihovo osposobljavanje za planinarenje

-          osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo surađuje sa znanstvenim institucijama, trgovačkim društvima, školama, športskim organizacijama i zajednicama, ustanovama i državnim tijelima.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

 

Članak 8.

 

Djelatnosti Društva su:

-          organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,

-          obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,

-          gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,

-          populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,

-          organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,

-          propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,

-          suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,

-          suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

-          suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

 

 

V. JAVNOST RADA

 

Članak 9.

 

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

-          pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;

-          putem medija.

 

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

Članak 10.

 

            Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

            Članom Društva postaje se izdavanjem planinarske iskaznice i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

            Visina članarine se razlikuje između kategorija članstva koje određuje Hrvatski planinarski savez.

            Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Članak 11.

 

            Popis članova vodi blagajnik Društva.

Popis članova vodi se elektronički a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi stanovanja, datumu pristupanja Društvu, datumu prestanka članstva u Društvu.

            Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

 

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

-          aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,

-          koristiti se rekvizitima i opremom, u vlasništvu Društva

-          koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva

-          birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

 

Članak 13.

 

            Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

-          baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,

-          davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,

-          sudjelovati u donošenju odluka,

-          redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,

-          pridržavati se pravila i normi planinarske organizacije i čuvati njen ugled,

-          pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

 

Članak 14.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

-          dragovoljnim istupom,

-          neplaćanjem članarine (nakon isteka jedne godine),

-          isključenjem

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

 

 

VII. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 15.

Tijela Društva su:

-          Skupština

-          Izvršni odbor

-          Nadzorni odbor

-          Sud časti

-          Predsjednik

-          Tajnik

 

Skupština

Članak 16.

 

            Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

 

Članak 17.

 

            Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Skupština na izvanrednoj sjednici raspravlja i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva temeljem odluke Izvršnog odbora.

Odlukom o sazivanju Skupštine utvrđuje se i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

            Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

            U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva pet članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 18.

 

Radom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo koje se bira iz redova prisutnih članova Skupštine.

Predsjednik Društva otvara Skupštinu i njome rukovodi do izbora Radnog predsjedništva.

            O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju zapisničar i ovjerovitelji.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 19.

 

            Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

Odluke su valjane ako za njih glasa natpolovična većina prisutnih članova.

Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora ne mogu glasovati o usvajanju izvještaja ni o razrješnici tim tijelima.

 

Članak 20.

 

Skupština Društva:

-          utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,

-          usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,

-          usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,

-          usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,

-          donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,

-          donosi odluke o statusnim promjenama,

-          odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-          bira i razrješuje dužnosti predsjednika, tajnika i blagajnika Društva,

-          bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,

-          bira i razrješuje Izvršni odbor,

-          bira i razrješuje Nadzorni odbor,

-          bira i razrješuje Sud časti,

-          raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnose Izvršni odbor, Nadzori odbor, Sud časti i druga tijela Društva, kao i o prijedlozima pojedinih članova

-          donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,

-          po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,

-          odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,

-          odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,

-          bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,

-          odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

Izvršni odbor

 

Članak 21.

 

            Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

            Izvršni odbor Društva sastoji se od sedam članova: predsjednika, tajnika, blagajnika i još četiri člana koje bira Skupština.

            predsjednik Društva po svom položaju ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

            Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Za člana Izvršnog odbora koji iz neopravdanih razloga izostane više od tri puta uzastopno sa sjednice, smatrat će se da je odustao od članstva u Izvršnom odboru.

Izvršni odbor može u toku mandata na upražnjena mjesta u Izvršnom odboru odrediti nove članove, ali najviše do jedne trećine članstva Izvršnog odbora.

 

Članak 22.

 

            Izvršni odbor sastaje se po potrebi. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

            Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

            U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi tajnik.

            Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

            O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

 

Članak 23.

            Izvršni odbor Društva:

-          priprema opće akte i Statut Društva

-          donosi odluku o sazivanju te priprema i organizira sjednicu Skupštine

-          ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,

-          priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,

-          upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,

-          utvrđuje prijedlog Statuta,

-          vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

-          odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-          osniva po potrebi stalna i povremena radna tijela za izvršavanje određenih zadataka

-          na osnovu pismenih zahtjeva odobrava način i uvjete posudbe planinarske opreme osobama koje nisu članovi Društva

-          utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,

-          surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,

-          donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,

-          organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,

-          određuje visinu i brine se o naplati članarine u Društvu

-          na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i

-          obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

Nadzorni odbor

 

Članak 24.

 

            Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

            Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

            Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 

 

Sud časti

 

Članak 25.

 

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva člana s mandatom četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

            Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

            Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

-       za lake prekršaje: opomenu ili ukor

-       za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine

-       za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

            Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

 

Predsjednik

 

Članak 26.

 

Predsjednik Društva:

-       zastupa Društvo

-       odgovoran je za zakonitost rada Društva,

-       skrbi se o radu Društva i njegovih tijela,

-       vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,

-       odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-       dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-       sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva

-       vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,

-       provodi odluke i zaključke Skupštine,

-       saziva sjednice Skupštine,

-       saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i

-       obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik. Tajnika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri godine.

Predsjednik može biti razriješeni dužnostii prije kraja mandata, i to:

-       na svoj zahtjev,

-       ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

-       ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,

-       ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvi ili njegovu ugledu.

            Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

Tajnik

 

Članak 27.

 

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

-          skrbi o uvjetima rada i djelovanju,

-          obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,

-          zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti,

-          skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,

-          skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,

-          vodi zapisnike i pismohranu Društva,

-          vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,

-          skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i

-          obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

            Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

-          na svoj zahtjev,

-          ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,

-          ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Blagajnik

 

Članak 28.

 

            Blagajnik Društva:

-          vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,

-          prikuplja godišnju članarinu,

-          vodi izmjene stanja dnevne blagajne,

-          priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,

-          vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,

-          vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i

-          u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

-          na svoj zahtjev,

-          ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,

-          ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Članak 29.

 

            Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

VIII. LIKVIDATOR

 

Članak 30.

 

            Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Izvršni odbor Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

            Likvidator ne mora biti član Društva.

            Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 31.

 

            Društvo prestaje djelovati:

-          odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,

-          u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Društvo nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

XI. IMOVINA DRUŠTVA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 32.

 

            Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom te njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 33.

 

            Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

            Financijski plan provodi Izvršni odbor.

 

Članak 34.

 

            U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Slavonskom planinarskom savezu.

 

 

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 35.

 

            Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.

            Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

            Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

Za osobite zasluge u radu Društva ili pridonošenju boljitka planinarstva, Skupština može na prijedlog Izvršnog odbora, pojedince imenovati počasnim članovima HPD "Belišće".

 

 

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Članak 36.

 

            Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

            Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

            Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

            Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

            Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

 

            Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odborili Predsjednik Društva.

 

Članak 38.

 

            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

            Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

 

U Belišću 08.07.2015.

Predsjednik HPD "Belišće"

Zdenko Kovač